اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد..

 

* * * * * * * * * * * *

 

دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .

 

* * * * * * * * * * * *

 

در عشق و خواب هیچ چیز محال نیست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریان

 

* * * * * * * * * * * *

 

گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

 

* * * * * * * * * * * *

 

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم.

 

* * * * * * * * * * * *

 

پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول

 

* * * * * * * * * * * *

 

همه از پایان بدشون میاد غافل از اینکه پایان معنایی برای شروع است !

 

* * * * * * * * * * * *

 

هیچ وقت به دنبال یار ماندگار نگرد ، انگاه که خود ماندگار نیستی . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

مقصد ، جایی در انتهای مسیر نیست ، بلکه لذت بردن از قدم هایی است که برمیداریم . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

دوستت را آنچنان دوست بدار که به افراط نروی ، مبادا روزی دشمن تو شود

دشمنت را به اعتدال دشمن بدار ، شاید روزی دوست تو شود . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” ، و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است . . .

 

* * * * * * * * * * * *

به خاطر داشته باش ، همه کسانی که با تو میخندند ، دوستان تو نیستند . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملا عام تحسین . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

بهترین وسیله برای کاهش دشمنان ، ازدیاد دوستان است . . .

 

* * * * * * * * * * * *

 

آنکه از دشمن داشتن میترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . . .